Komplexní pozemkové úpravy začaly letos v květnu v katastru Darkoviček a části Hlučína poté, co je pro tuto lokalitu vyhlásil Státní pozemkový úřad. Začal tak náročný a dlouhodobý proces, na který všichni, jimž záleží na stavu naší krajiny, netrpělivě čekali. Pravděpodobně přinese řadu změn ve způsobu užívání některých pozemků, jejichž cílem bude zlepšení všech žádoucích funkcí krajiny. Hlavně občané Darkoviček si od nich slibují takové zásahy, které eliminují, nebo alespoň výrazně omezí neblahé důsledky přívalových dešťů.

Co jsou komplexní pozemkové reformy, vysvětluje letos na svých stránkách Ministerstvo zemědělství ČR: „V těchto souvislostech se uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena. Současně se zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí a vodního hospodářství, ochranu a zúrodnění půdního fondu a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako nezbytný podklad pro územní plánování… Součástí návrhu pozemkové úpravy je plán společných zařízení, který tvoří budoucí kostru uspořádání zemědělské krajiny a je tedy formou krajinného plánu uvnitř pozemkové úpravy. Jde zejména o opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků, tedy polní nebo lesní cesty, dále protierozní a vodohospodářská opatření k tvorbě a ochraně životního prostředí… Plánování pozemkových úprav prochází několika fázemi. Z krajinotvorného hlediska je zvláště důležitý plán společných za­řízení, který např. stanovuje vyrovnávací a náhradní opatření v případě nezbytných zásahů do krajiny… Pozemkové úpravy se stávají nejvýznamnějším nástrojem k prosazování zájmů tvorby a ochrany krajiny. Podstatnou část nákladů na celý proces přebírá stát. Celého plánovacího procesu se významně a aktivně účastní veřejnost. Zapojením veřej­nosti se těmto plánovacím procesům dostává široké publicity, díky níž je pak veřejnost zpětně informována o konkrétních výsledcích a přínosech těchto plánovacích činností.“

Celý proces odstartují geodeti, kteří přesně zaměří všechny pozemky v daném území. Poté skupina odborníků navrhne úpravy konkrétních pozemků tak, aby v konečném celku co nejlépe plnily své funkce. K hotovým návrhům budou přizváni všichni vlastníci, kteří následně hledají konsensus; některé pozemky během tohoto procesu dokonce mohou měnit majitele s cílem prospět krajině a zároveň v maximálně možné míře vyhovět všem zúčastněným.  

V naší lokalitě od celého procesu očekáváme takové úpravy v krajině, které eliminují erozní události na polích do té míry, že bleskové povodně, známé z lokalit Kozmická, K mýtu, či centrální část Darkoviček, by se měly definitivně stát minulostí. Zároveň se nám naskýtá příležitost vytvořit taková opatření, které zároveň posílí biodiverzitu. Jako příklad lze uvést zatravnění údolnice s tůněmi či vysázení porostů dřevin.

Dalším výsledkem by měla být částečná revitalizace potoka Brudek, potažmo Jasénka, a to od jeho dvou pramenů až po začátek vtoku do Darkoviček. Potok by se tak opět mohl rozlévat do okolních luk, znova by se vytvořily biotopy se zásadním podílem vodních prvků. Voda by se držela v krajině a neodtekla bleskově vesnicí se zaplavením několika domovů.

Kýženým cílem by také mělo být dokončení obnovy polních cest, které opět otevřou přístup na jednotlivé pozemky pro všechny jejich vlastníky. Vesměs jde o cesty, které kdysi vedly na pozemcích města či státu a navazovaly na sebe. Zemědělci, kteří mají půdu propachtovanou, je postupně rozorali. V současnosti k lokalitě zbývá obnovit cestu přes Vaňurku a dále Spojku, která vede od kříže ke kříží, a vyřešit majetkově cestu od Hajného kříže do Boru. Zároveň je důležité zachovat polní povrch cest a nepřistoupit na vyasfaltování jejich povrchů, protože to by mělo neblahé následky jak na mimoprodukční funkce krajiny, tak na odtokové poměry.

Je teď na nás všech, tedy na občanech, městě, státu, vlastnících pozemků, zda se komplexní pozemkové úpravy v Hlučíně opravdu stanou nástrojem pro tvorbu a ochranu krajiny, nebo budou nástrojem k prosazování partikulárních zájmů, které nakonec krajinu mohou i poškodit. Nikdo proto nezůstaňme lhostejní a pojďme se od počátku aktivně zapojit do vytváření naší budoucnosti.

Za spolek Žít s krajinou Darkovičky, Hlučín a Bobrovníky Ing. Tomáš Matýsek