Protierozní opatření

Tam kde trápí půdu větrná či vodní eroze se snažíme po dohodě s vlastníky a zemědělci zavádět protierozní opatření.  Opatření mohou mít organizační charakter (např. změna tvaru pozemku či druhu), agrotechnický opatření (orba po vrstevnici, hrázkování) nebo technická opatření (vyvýšené meze, průlehy, zatravněné podvodnice).  U větrné eroze se jedná o línovou výsadbu dřevin, především podél polních cest nebo agrolesnictví.

Mobilní napáječky

Nedostatek přirozených zdrojů vody se v letních měsících stává limitujícím faktorem pro větší živočichy. Tam, kde není možnost vybudovat tůň či napajedlo, umisťujeme mobilní napáječky. Vodu chrání dřevěná bedna, která zabezpečuje, aby se voda nezahřívala a nekazila. Dle odběru vody pak z napáječek vytéká čerstvá voda.

Koroptví bouda

Koroptve, kdysi hojně lovený druh, z naší krajiny zcela vymizely. Jestliže koroptve považujeme za identifikátory zdravé krajiny, kritická čísla jejich výskytu nám jasně ukazují, že něco není v pořádku. Koroptev se živí především drobným hmyzem a semínky. Tyto zdroje potravy vlivem intenzifikace zemědělství zcela vymizely. Vymizely také meze s plevelem, ztratily se přirozené biotopy pro koroptve. Právě o zvýšení počtu nejen tohoto živočišného druhu se snažíme. Vytváříme znovu biotopy, zdroje jejich potravy, a také o koroptve  pečujeme v zimě: třeba zajištěním potravy v koroptví boudě (když je totiž krusta ledu silná, koroptve neprohrabou až na půdu k přirozenému zdroji potravy).

Květnaté louky

Úbytek hmyzu v naší krajině je zapříčiněn zmizením jeho biotopů. Lidé zrušili meze, ubyly rovněž louky s rozkvetlými bylinami. Nesmíme zapomínat, že v přírodě žije či žilo spousta užitečného hmyzu, který se živí námi označeným škodlivým hmyzem. Vše nelze řešit pesticidy. Musíme se snažit udržovat rovnováhu v přírodě! Květnaté louky skýtají důležitý životní prostor právě pro hmyz.