Biopásy patří mezi již zavedená podopatření na orné půdě. Jejich podstatou je posílení enviromentální funkce krajiny. Přispívají k rozmanitosti zemědělské krajiny a  zvyšují biodiverzitu na  obhospodařovaných polích. Jde v podstatě o úhorové hospodaření na přesně definované ploše s vysetím stanovené směsi. Takovýto „ostrůvek“ nerušené zeleně má velký význam zejména pro bezobratlé živočichy, kteří mají v dnešní zemědělské krajině často problémy s migrací. Biopásy poskytují hmyzu záchytná místa, přes která se může pohybovat. Zvýšení počtu bezobratlých živočichů spolu s vhodným složením směsi pro biopásy pak tvoří lákavou potravní nabídku pro ptáky. Biopásy poskytují rovněž úkryt i pro další drobné polní živočichy. Složení směsí pro nektarodárné biopásy je orientováno na opylovače. Poměrně klíčové pro správnou funkci biopásu je jeho umístění. Biopásy vytvářejí úkryty, poskytují zdroje potravy, místa pro rozmnožování hmyzu i vyšších živočichů (např. ptactvo zemědělské krajiny); podporují včely i další užitečný hmyz. Tím, že se s půdou nějakou dobu nepracuje, se zvyšuje biodiverzita edafonu a vzniká tak zásobárna půdních mikroorganismů nezbytných pro spoluvytváření strukturní půdy navazujících obhospodařovaných pozemků. Zvažte proto, zda by se nenašlo na vašich pozemcích vhodné místo rovněž pro biopásy! I malá plocha může prospět.

Náš spolek již obhospodařuje šest pozemků s biopásy, které jsou rozmístěny v menších plochách v krajině. Plochy mají velikost od dlouhých nudlí 2 x 100 metrů až po půl hektarové celky. V biopásech nalezneme jak směsi kulturních plodin, tak směsi bylin a trav.

http://eagri.cz/public/web/file/488800/F_AEKO_Biopasy.pdf