Krajina je místem života mnoha rostlinných a živočišných druhů, na druhou stranu je každý kus krajiny něčím vlastníkem. Jak se tedy mohu dostat do krajiny a jak se v ní mám chovat?

Do krajiny nejlépe vstupujte po cestách, pokud nejsou žádné, a i přesto máte chuť do ní vyrazit snažte se pohybovat tak, abyste nezpůsobili jakoukoliv škodu jak na majetku, tak na přírodě. Nezapomeňte, že vstupujete do domova živočichů a rostlin! Myslete na to, pokud sebou berete psa, že je nutné jej mít na vodítku. Chovejte se tiše, neb v krajině může někdo spát i přes den a vy vstupujete do jeho domova!

Chcete vstoupit do krajiny v okolí Darkoviček s průvodcem? Nevahejte nás kontaktovat!

Ústava ČR a Listina základních práv a svobod

Zákon o lesích

HLAVA TŘETÍ – Obecné užívání lesů

§ 19 – Užívání lesů
(1) Každý má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest. Při tom je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců.

§ 20- Zákaz některých činností v lesích
(1) V lesích je zakázáno
a) rušit klid a ticho,
b) provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, budovat chodníky, stavět oplocení a jiné objekty,
c) vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin,
d) těžit stromy a keře nebo je poškozovat,
e) sbírat semena lesních dřevin, jmelí a ochmet,
f) sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les,
g) jezdit a stát s motorovými vozidly,
h) vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu,
i) vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví,
j) mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních,
k) kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa,
l) odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
m) narušovat vodní režim a hrabat stelivo,
n) pást dobytek, umožňovat výběh hospodářským zvířatům a průhon dobytka lesními porosty,
o) znečišťovat les odpady a odpadky.
(2) Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50 m od okraje lesa

Zákon o ochraně přírody a krajiny

Zákon o ochraně půdního fondu