V roce 2018 náš spolek započal projekt Obnova krajinných struktur – Žít s krajinou (zitskrajinou.cz). Časový horizont byl vytyčen od 10/2018 až 10/2022. Jsme tedy v půlce časové období. Za tento krátký čas se nám v námi vybrané lokalitě podařilo vytvořit přes 15 krajinných prvků, které z krajiny vymizeli. Obnovili jsme 3 historické polní cesty a osázeli je plodonosnými dřevinami a keři. Vytvořili 11 extenzivně využívaných zemědělských ploch se společnou kombinací agrolesnických systému. Plochy každoročně osíváme směskami pro širší spektrum rostlin a hmyzu. Části ploch fungují jako květnaté louky.

V letošním roce chceme pokračovat realizací dalších dvou nových ploch a více se zaměřit na zadržení vody v krajině výkopem tůní. Čeká nás realizace plochy Na třetině, kde vznikne i odpočinkové místo pro návštěvníky krajiny ve formě stromové kaple. Dále náš čeká realizace plochy Nad Vaňurkou, zde opět vznikne relaxační místo pro návštěvníky krajiny, ale také třeba zde umístíme meteorologickou stanici.

Náš spolek uspořádal i několik naučných vycházek do krajiny, kdy například společně s Jirkou Sonkem zpřístupnil Rotschildovy studny. Proběhla i beseda s názvem Příroda na Hlučínsku, kde se presentovaly všechny spolky zabývající se tvorbou a ochranou krajiny.

Spolek se samozřejmě zabýval i jednáním z místní samosprávou, zejména v oblasti řešení protipovodňových opatření v Darkovičkách. Zde jako řešení nevidím nákladné stavění poldru, ale hlavně zejména změnu zemědělské praxe, která by se měla soustředit na záchyt srážek přímo v polích a údolnicích a zmírnění vodní eroze. Naši členové navrhli i dva projekty do participativního rozpočtu, a to Ořez jmelí, který byl realizován a pak obnovu historické polní cesty Přes Vaňurku, která opět vyvolala negace firmy Agrozea. Předseda spolku Ing. Tomáš Matýsek je členem komise města Hlučína pro zeleň, kde navrhuje záměry ve vztahu k životnímu prostředí. Například vznik Agroparku, který rada města nepodpořila, nebo například výsadbu stromořadí podél silnice do Kozmic, která snad bude letos realizována.

Závěrem jde říci, že se zvedla pestrost naší krajiny o polní rostliny a byliny, které se zde již vyskytovali zřídka. Na tyto rostliny je navázán hmyz. Na tento hmyz zase třeba například koroptev polní. Stavy tohoto kdysi hojného ptáka polní krajiny se nám díky opatřením podařilo stabilizovat. Vytvořením sítě polních cest, se nám podařilo vytvořit koordinovaný pohyb lidí v krajině. Vytvořením extenzivních zemědělských ploch zase klidových míst pro zvířata. Všechna opatření jako celek posilují všechny mimoprodukční funkce krajiny. A to hlavní? Hlavně se nám do činnosti podařilo zapojit veřejnost a ty nejmenší. To je to nejdůležitější! Lidé musí chápat principy fungování zdravé krajiny, a prostředky jak toho dosáhnout. Tímto děkujeme všem podporovatelům a hlavně těm, kteří nám nezištně jakkoliv pomáhají.

Za spolek, Ing. Tomáš Matýsek, předseda.